уторак, 20.08.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 17:28

Свака пушка је од Бога

Аутор: Јелена Стевановићнедеља, 11.08.2019. у 22:00

То је би­ла бо­жи­ја во­ља. Ни­шта дру­го не мо­же­те да за­кљу­чи­те ако слу­ша­те ше­фа Бе­ле ку­ће и дру­ге аме­рич­ке зва­нич­ни­ке ко­ји су по­сле кр­ва­вог пи­ра у Тек­са­су и Оха­ју, као и при­ли­ком ра­ни­јих пуц­ња­ва са мно­го усмр­ће­них, из­ја­вљи­ва­ли да се мо­ле за жр­тве и да су им ми­сли са по­ро­ди­ца­ма на­стра­да­лих. Од по­чет­ка го­ди­не, ви­ше од сто љу­ди је из­гу­би­ло жи­вот у ма­сов­ним уби­стви­ма (по кла­си­фи­ка­ци­ји ФБИ – че­ти­ри или ви­ше мр­твих).

У ова­квим не­сре­ћа­ма, про­шле го­ди­не је на­стра­да­ло 140, а прет­про­шле 225 осо­ба. За све то вре­ме, је­ди­ни од­го­вор Ва­шинг­то­на би­ле су мо­ли­тве. За­то се део јав­но­сти пи­та – хо­ће ли вла­да ура­ди­ти и не­што кон­крет­но осим што се мо­ли.

Кад год не же­ле да пре­ду­зму ствар­не ме­ре, као што сад не же­ле да про­ме­не за­ко­не, кон­гре­сме­ни и се­на­то­ри, углав­ном ре­пу­бли­кан­ски, али има и де­мо­кра­та, им­пли­цит­но по­ру­чу­ју да је по­сре­ди ви­ша си­ла. „Не­ка нас бог за­шти­ти”, по­ру­чио је и До­налд Трамп на­кон што су два ви­нов­ни­ка у раз­ма­ку од не­ко­ли­ко са­ти уби­ла 31 осо­бу у Ел Па­су и Деј­то­ну. Зар је то по­сао за бо­га? Не за др­жа­ву? Кад се по­бр­ка шта су чи­је ин­ге­рен­ци­је, вла­да се пред гра­ђа­ни­ма на­ив­но пи­та: „А шта смо ми ту мо­гли?” Мо­гли сте да по­о­штри­те ре­гу­ла­ти­ву и спре­чи­те дво­ји­цу лу­да­ка да ле­гал­но до­ђу до оруж­ја, али сте би­ли ису­ви­ше за­у­зе­ти ра­де­ћи на ин­те­ре­си­ма ору­жар­ског ло­би­ја и бра­не­ћи др­жа­ву од да­ле­ко сла­би­јих не­при­ја­те­ља.

ПИ­ШТОЉ УМЕ­СТО ЛЕ­КА: Док гра­ђа­ни­ма ну­ди мо­ли­тве, Ва­шинг­тон кон­крет­но по­ма­же ин­ду­стри­ји на­о­ру­жа­ња. До­нео је за­ко­не о ла­ба­вим пра­ви­ли­ма за на­бав­ку ар­се­на­ла и не же­ли да их про­ме­ни, из­ме­ђу оста­лог и због то­га што је ору­жар­ски ло­би зна­ча­јан фи­нан­си­јер из­бор­них кам­па­ња. Трамп је не­дав­но бло­ки­рао ини­ци­ја­ти­ву за стро­жу ре­гу­ла­ти­ву, све­стан да ње­го­ви би­ра­чи у ве­ли­ком бро­ју по­др­жа­ва­ју сло­бо­ду на­о­ру­жа­ва­ња.

Овај део гла­са­ча се по­зи­ва на устав, где пи­ше да Аме­ри­кан­ци има­ју пра­во на по­се­до­ва­ње оруж­ја, ма­да ниг­де не пи­ше да мир­но­доп­ске гра­до­ве тре­ба пре­пла­ви­ти оруж­јем са ра­ти­шта, ауто­мат­ским пу­шка­ма ко­је су осми­шље­не да за што кра­ће вре­ме по­би­ју што ви­ше љу­ди. У дру­гом аманд­ма­ну не пи­ше ни да ку­по­ви­на снај­пе­ра не тре­ба да се раз­ли­ку­је од ку­по­ви­не хле­ба, али је и да­ље сна­жан от­пор стро­жим пра­ви­ли­ма, чи­ји би циљ био да ци­ви­ле са ра­ди­кал­ном иде­о­ло­ги­јом и мен­тал­ним про­бле­ми­ма спре­че да бу­ду бо­ље на­о­ру­жа­ни од про­фе­си­о­нал­них вој­ни­ка. Ка­кву сре­ћу има ин­ду­стри­ја на­о­ру­жа­ња што број­ни по­је­дин­ци при­хва­та­ју чи­ње­ни­цу да је у нај­бо­га­ти­јој зе­мљи на све­ту за­га­ран­то­ва­но ше­та­ње са ми­тра­ље­зом, али не и здрав­стве­но оси­гу­ра­ње! Ипак, ње­на нај­ве­ћа сре­ћа је што је уз по­моћ ло­би­ста, по­ли­ти­ча­ра, ме­ди­ја и на­уч­них ин­сти­ту­та убе­ди­ла љу­де да им опа­сност вре­ба са свих стра­на и да др­жа­ва и по­је­дин­ци мо­ра­ју би­ти на­о­ру­жа­ни до зу­ба.

ПЕР­ПЕ­ТУ­УМ МО­БИ­ЛЕ: Упла­шен чо­век се не бу­ни што вла­да тро­ши на вој­ску ви­ше не­го сле­де­ћих осам нај­ве­ћих ар­ми­ја за­јед­но и што су ци­ви­ли још и бо­ље на­о­ру­жа­ни од Пен­та­го­на (ви­ше ко­ма­да оруж­ја је у ру­ка­ма ци­ви­ла не­го вој­ске). Не по­ста­вља пи­та­ње ка­ко то да нај­сна­жни­ја „им­пе­ри­ја” ко­ју је свет икад ви­део дрх­ти пред те­ро­ри­сти­ма са­кри­ве­ним по бли­ско­и­сточ­ним и ав­га­ни­стан­ским пе­ћи­на­ма. „Бо­инг” и „Лок­хид Мар­тин” не мо­ра­ју да бри­ну за по­тра­жњу све док узрок пред­ста­вља­ју као ре­ше­ње про­бле­ма. У то­ме им по­ма­же и Трамп, пред­ла­жу­ћи свим гра­ђа­ни­ма да се на­о­ру­жа­ју јер ће та­ко има­ти са чи­ме да се бра­не за вре­ме пуц­ња­ва.

Овим „ма­ђи­о­ни­чар­ским” три­ко­ви­ма, ору­жа­ри су и са прет­ход­ним ад­ми­ни­стра­ци­ја­ма на­бе­ди­ли јав­ност да је те­ро­ри­зам нај­ве­ћа опа­сност по жи­во­те Аме­ри­ка­на­ца и да дру­штве­но бо­гат­ство тре­ба тро­ши­ти на бор­бу про­тив те­ро­ра. У ствар­но­сти, те­ро­ри­зам је ми­но­ран узроч­ник смрт­но­сти у САД. Нај­ве­ћи ре­ал­ни узроч­ни­ци смрт­но­сти су бо­ле­сти ср­ца, рак и са­о­бра­ћај­не не­сре­ће, али из­гле­да да и ту „ви­ша си­ла” не до­зво­ља­ва по­ли­ти­ча­ри­ма да но­вац по­ре­ских гра­ђа­на, уме­сто у дро­но­ве и ра­ке­те, ула­жу у ле­че­ње, бо­љу ис­хра­ну, шко­ле, си­гур­ност на пу­те­ви­ма и зе­ле­не тех­но­ло­ги­је. 

ПО­ГЛЕ­ДАЈ МА­ЛО БО­ЉЕ: По­сле 11. сеп­тем­бра, исла­ми­сти су у САД уби­ли око сто ста­нов­ни­ка. Ви­ше љу­ди је по­ги­ну­ло у на­па­ди­ма бе­лих су­пре­ма­ци­о­ни­ста, екс­трем­них де­сни­ча­ра и „мр­зи­те­ља” ими­гра­на­та. У том пе­ри­о­ду је у свим пуц­ња­ва­ма (по­ли­тич­ки и не­по­ли­тич­ки мо­ти­ви­са­ним уби­стви­ма, са­мо­у­би­стви­ма и не­срећ­ним слу­ча­је­ви­ма) на­стра­да­ло по­ла ми­ли­о­на Аме­ри­ка­на­ца. Ал Ка­и­да и Ислам­ска др­жа­ва мо­гу са­мо да са­ња­ју о то­ли­ким жр­тва­ма, али је Ва­шинг­тон остао усред­сре­ђен на те­ро­ри­зам уме­сто на оруж­је, ра­си­зам, ксе­но­фо­би­ју и мр­жњу пре­ма ими­гран­ти­ма у сво­јим гра­ни­ца­ма. Исто­вре­ме­но је на­ста­ла и епи­де­ми­ја уми­ра­ња од дро­ге, од че­га је са­мо 2018. умр­ло око 70.000 љу­ди.

Та­ко је Аме­ри­ка по­след­њих 20 го­ди­на по­тро­ши­ла шест би­ли­о­на до­ла­ра на Бли­ском ис­то­ку и Ав­га­ни­ста­ну да би на кра­ју от­кри­ла да јој је код ку­ће ста­са­ла ге­не­ра­ци­ја до­ма­ћих те­ро­ри­ста и да се оруж­је за ма­сов­но уни­ште­ње не на­ла­зи у Ира­ку већ у Дру­гом аманд­ма­ну и хе­ро­и­ну. За САД ва­жи исто што и за дру­ге др­жа­ве – нај­ве­ћи не­при­ја­тељ је у њи­ма са­ми­ма. 


Коментари8
9991c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Zoran Nešić
Poštovani, iz mnogo razloga se piše Bog a ne bog
Radoslav
@Boris Poštovani, u tekstu se podrazumeva monoteistički Bog (koliko znam Donald Tramp nije mnogobožac), pa je ipak pravilno pisati Bog, a ne bog. Nije važno da li tekst čita vernik ili nevernik.
Препоручујем 2
Boris
@Zoran Nešić Poštovani, iz mnogo razloga se piše malim slovom. Nisu svi vjernici, a pogotovo nisu po vašem sistemu vjerovanja...
Препоручујем 1
molim tačnost
...шест би­ли­о­на до­ла­ра...prevodite molim vas kako treba, mi nemamo bilione nego milijarde, mlada damo.
nikola andric
Najvazniji argument u Americi za prodaju oruzja je njihov Ustav. Za posledice nije samo Ustav kriv. Ameri su preplavili svet sa svojim ''policiskim serijama'' u kojima ljudski zivot ne znaci nista. Pored toga su simplificirali razlike izmedju ljudi na dobitnike i gubitase (winners and losers). Ipak obe vrste veruju u ameircki san u smislu bogacenja. Atitude su ustanovljeni obicaji koje smatramo tipicnim za odredjena drustva. U Srbiji nije tesko kupiti oruzje ali nemamo iste posledice.
EvGenije
Nisam pristalica oružja ni u kom obliku, ali moram da pitam kakve veze ova tema ima sa Srbijom. Zar ne bi bilo bolje da se bavimo porodičnim nasiljem u Srbiji ili nasiljem bahatih vlasnika BMW-a koji nam pobiše decu po cestama Srbije? Amerika neka svoje probleme rešava u skladu sa željama svojih građana. Srpski autošovinisti često ističu da prosečni Amerikanac i ne zna gde je Srbija; zašto onda mi razbijamo glavu njihovim problemima?!
Vladimir BGD
Postovana autorko, zaboravili ste da pomenete da je pucac iz Ohaja bio ultra radikalni levicar koji je podrzavao Bernija Sandersa i Elizabet Voren. Inace se slazem da automatsko oruzije treba da bude pod strozom kontrolom. A sto se same kontrole nauruzanja tice, mozete pogledati primer Australije. Nakon ukidanja slobodnog nosenja oruzija broj ubistava se drasticno povecao, jer samo policija i kriminalci nose oruzije.
Коста
Није ауторка "заборавила". Она се држи леве неолибералне струје и обликује своје репортаже да буду што више једностране. Заот се и појављује у "Погледима" где свако изражава лични став, не новинарски избалансирнау причу. Иначе, у оба слуалаја пуцњава се деисла у меситка где је лилно оружје са смаоодбрану забрањено. Америци треба закон да тамо где лиценсирни држвљани не могу да носе оружје, власти имају дужност да поставе полицијску или контрктирано приванто осигурање.
Препоручујем 12

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Погледи / Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља